Andělská Hora
Andělská Hora

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Andělská Hora

Obec Andělská Hora vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nadřízeným správním orgánem bude při postupech podle správního řádu a daňového řádu krajský úřad.

Dozorovým a kontrolním orgánem je ve vztahu k samostatné působnosti Ministerstvo vnitra, ve vztahu k působnosti přenesené krajský úřad. 

Přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok provádí krajský úřad, nebo aouditor (auditorská společnost).

Andělská Hora 18
36471 Bochov
starostka, krizové tel. číslo: 725052512
kancelář: 731681187
Fax:
E-mail: podatelna@andelskahora.cz
WWW: www.andelskahora.cz/
ID Datové schránky: tjtb453
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Andělská Hora 18
  36471 Bochov
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Andělská Hora 18
  36471 Bochov
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 - 12:0014:00 - 17:00
  středa8:00 - 12:0014:00 - 17:00
 • 4.4 Telefonní čísla

  starostka, krizové tel. číslo: 725052512
  kancelář: 731681187
 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: tjtb453
ČSOB a.s.: 280026394/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)
00573175
Nejsme plátci DPH
 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 • 8.2 Rozpočet

  Rozpočty - Schválený rozpočet

  Rozpočet 2010
  ro_10.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 234,07 kB
  Staženo: 805×
  Vloženo: 30. 1. 2020
  Rozpočet 2011
  ro11.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 106,14 kB
  Staženo: 780×
  Vloženo: 30. 1. 2020
  Rozpočet 2012
  r2012.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 105,62 kB
  Staženo: 850×
  Vloženo: 30. 1. 2020
  Rozpočet 2013
  rozpis rozpočtu 2013.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 170,46 kB
  Staženo: 689×
  Vloženo: 30. 1. 2020
  Rozpočet 2014
  rozpočet 2014(1)www.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 129,24 kB
  Staženo: 673×
  Vloženo: 30. 1. 2020
  Rozpočet 2015
  rozpočet 2015(1).pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 131,59 kB
  Staženo: 575×
  Vloženo: 30. 1. 2020
  Rozpočet 2016
  rozpočet návrh(1).pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 65,92 kB
  Staženo: 559×
  Vloženo: 30. 1. 2020
  Rozpočet 2017
  rozpočet návrh(1).pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 130,31 kB
  Staženo: 452×
  Vloženo: 30. 1. 2020
  Rozpočet 2018
  schválený rozpočet 2018.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 469,63 kB
  Staženo: 260×
  Vloženo: 30. 1. 2020
  Rozpočet 2019
  rozpočet 2019 k vyvěšení.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 179,32 kB
  Staženo: 236×
  Vloženo: 30. 1. 2020
  Rozpočet 2020
  rozpočet 2020 k vyvěšení.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 168,91 kB
  Staženo: 142×
  Vloženo: 30. 1. 2020

  Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

  Rozpočtový výhled 2010-2012
  rv1012.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 183,89 kB
  Staženo: 802×
  Vloženo: 30. 1. 2020
  Rozpočtový výhled 2013-2015
  r201315.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 237,65 kB
  Staženo: 739×
  Vloženo: 30. 1. 2020
  Rozpočtový výhled 2016-2018
  rozpoctovy vyhled 2016-2018(1).pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 410,49 kB
  Staženo: 589×
  Vloženo: 30. 1. 2020
  Rozpočtový výhled 2019-2021
  Rozpoctovy vyhled 2019-2021(1).pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 682,46 kB
  Staženo: 133×
  Vloženo: 30. 1. 2020

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Obecní úřad Andělská Hora
  Andělská Hora 18
  36471 Bochov
 • e-mailem: podatelna@andelskahora.cz
 • elektronickým podáním: podatelna@andelskahora.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 731681187
  725052512

Úřední hodiny

pondělí 8:00 - 12:00 14:00 - 17:00
středa 8:00 - 12:00 14:00 - 17:00

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Obec Andělská Hora vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.


  Úřední deska

  Platné obecně závazné vyhlášky

  • OZV č. 1/2017 o vedení technické mapy obce
  • OZV č. 2/2020 o odpadech
  • OZV č. 3/2016 o nočním klidu
  • OZV č. 1/2019 kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce Andělská Hora
  • OZV č. 5/2014 o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty při pohybu psů na území obce Andělská Hora
  • OZV č. 4/2019 o místním poplatku ze psů

   

  Nařízení obce

  • Nařízení obce Andělská Hora 1/2016 kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic v obci Andělská Hora

   

   

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Organizace je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady.

  Sazebník ke stažení -  zde (113.58 kB)

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  V současné době Obec Andělská Hora neposkytuje žádné licenční smlouvy.

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Obec Andělská Hora poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva 2007

vz_07.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 449,5 kB
Staženo: 805×
Vloženo: 14. 5. 2012

Výroční zpráva 2008

vz_08.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 419,64 kB
Staženo: 795×
Vloženo: 14. 5. 2012

Výroční zpráva 2009

vz_09.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 507,04 kB
Staženo: 813×
Vloženo: 14. 5. 2012

Výroční zpráva 2010

vz_2010.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 441,46 kB
Staženo: 726×
Vloženo: 14. 5. 2012

Výroční zpráva 2011

vz_2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 434,34 kB
Staženo: 701×
Vloženo: 14. 5. 2012

Výroční zpráva 2012

2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 396,81 kB
Staženo: 716×
Vloženo: 30. 4. 2013

Výroční zpráva 2013

informace 2013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 401,6 kB
Staženo: 610×
Vloženo: 11. 5. 2014

Výroční zpráva 2014

2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 354,05 kB
Staženo: 546×
Vloženo: 1. 4. 2015

Výroční zpráva 2015

2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 354,04 kB
Staženo: 510×
Vloženo: 31. 1. 2017

Výroční zpráva 2016

2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 354,1 kB
Staženo: 448×
Vloženo: 31. 1. 2017

Výroční zpráva 2017

2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 363,18 kB
Staženo: 321×
Vloženo: 22. 2. 2018

Výroční zpráva 2018

2018_2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 229 kB
Staženo: 246×
Vloženo: 27. 2. 2019

Výroční zpráva 2019

2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 228,02 kB
Staženo: 160×
Vloženo: 20. 2. 2020

Výroční zpráva 2020

výroční zpráva 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 668,63 kB
Staženo: 64×
Vloženo: 3. 3. 2021

Výroční zpráva 2020

výroční zpráva 2020.txt
Typ souboru: TXT dokument, Velikost: 5,99 kB
Staženo: 54×
Vloženo: 20. 4. 2021

Povinně poskytované informace dle zákona č. 106/1999 jsou zveřejněny na elektronické úřadní desce na záložce - Dotazy a odpovědi dle zák. č. 106/1999 Sb.

 

www.andelskahora.cz/obecni-urad/uredni-deska/ - odkaz - zde

Hlášení o trvalém stanovišti včelstev

hl_vc.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 205,04 kB
Staženo: 715×
Vloženo: 14. 5. 2012

Odhláška pes

odhláška.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 221,78 kB
Staženo: 145×
Vloženo: 30. 1. 2020

Přihláška pes

přihláška.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 275,38 kB
Staženo: 140×
Vloženo: 30. 1. 2020

Výroční zpráva 2020

výroční zpráva 2020.txt
Typ souboru: TXT dokument, Velikost: 5,99 kB
Staženo: 50×
Vloženo: 20. 4. 2021

Vzor odvolání/ rozhladu (žádost informace)

formular2odvolání.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 27 kB
Staženo: 524×
Vloženo: 1. 4. 2015

Vzor žádosti o poskytnutí informace

formular1žádost.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 26,5 kB
Staženo: 513×
Vloženo: 1. 4. 2015

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 462,01 kB
Staženo: 908×
Vloženo: 20. 10. 2020

Žádost o přidělení čísla popisného/evidenčního

zad_cp.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 163,22 kB
Staženo: 733×
Vloženo: 14. 5. 2012

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Mobilní aplikace

V obrazeGoogle playApp Store

Překlad (translations)