Andělská Hora
Andělská Hora

Současnost

Souhrnné informace
Status: Obec
Typ sídla: Ostatní obce
ZUJ (kód obce): 538001
NUTS5: CZ0412538001
LAU 1 (NUTS 4): CZ0412 - Karlovy Vary
NUTS3: CZ041 - Karlovarský kraj
NUTS2: CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Karlovy Vary
Obec s rozšířenou působností: Karlovy Vary
Katastrální plocha (ha): 808
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017: 354
Nadmořská výška (m n.m.): 665
Zeměpisné souřadnice (WGS-84): 12° 57' 46'' E , 50° 12' 16'' N
První písemná zpráva (rok): 1 402
PSČ: 36471


Správní území obce Andělská Hora leží v severovýchodní části Slavkovského lesa, v nadmořské výšce kolem 600 m n.m., 10 km východně od lázeňského centra města karlovy Vary. Je tvořeno převážně sekundárním bezlesím tvořeným podhorskými loukami, pastvinami a ornou půdou, s významným zastoupením lesních kultur, hlavně smrkových.


Nadmořská výška se nejčastěji pohybuje kolem 600 m n.m. Významnými vrchy jsou Andělská hora (717 m), Travný vrch (694 m) a Kamenný vrch (628 m).


Původní historický intravilán byl roztříštěn do samostatných lokalit bez vzájemné návaznosti (kromě spojovacích komunikací).
1.  vlastní jádro obce pod hradem (obytná i rekreační)
2.  lokalita Šibeniční vrch (severozápadně od centra s devíti popisnými čísly, obytná i rekreační)
3.  lokalita u statku (jižně od centra, oddělená od něj státní komunikací Karlovy Vary-Praha, s 6 popisnými čísly, jen obytná)
4.  lokalita u Černého rybníka (převážně rekreační)
5.  lokalita u bývalé ZOO (převážně rekreační)

K osamostatnění došlo v roce 1991 a obec se tak opět stala samostatným subjektem.
Vzhledem k tomu, že obec byla do svého osamostatnění vedena jako rekreační oblast a území na dožití, nepočítalo město Karlovy Vary s výstavbou infrastruktury. Tuto kritickou situaci se podařilo zvrátit až po roce 2000 zprvu vybudováním vodovodního systému a následně odkanalizováním obce – kromě rekreačních lokalit.

Kanalizace

V obci je vybudována oddílná kanalizace pro splaškové a dešťové vody v hodnotě 
36 mil Kč. Stavba na kanalizacích byla zahájena v listopadu 2005 a mohla být realizována díky nevratné dotaci ve výši 30 mil od Ministerstva zemědělství ČR. Část kanalizace v nové zástavbě byla vybudována z finančních prostředků obce ve výši cca 6 mil Kč. Uvedení stavby do provozu se uskutečnilo v říjnu 2007. Stoková síť je gravitační, s dvěma veřejnými čerpacími stanicemi odpadních vod. Splaškové vody jsou tak odváděny mimo správní území obce Andělská Hora a to čerpáním do městského systému kanalizace Karlovy Vary. Dešťová kanalizace je vybudována pouze v severozápadní části obce, kde probíhá výstavba 37 rodinných domů. Dešťová voda je zde odváděna do  tzv. poldru (suchá retenční nádrž) a odtud volně odtéká do Dubinského potoka.
Pro splaškové vody v chatových osadách by měly mít všechny objekty zřízeny nepropustné bezodtokové jímky. Dešťové vody v těchto lokalitách odtékají volně po terénu.

Zásobování elektrickou energií a veřejné osvětlení

Zásobování elektrickou energií je v regionu bez větších problémů a obec je plně elektrifikována. Území je zásobováno elektrickou energií z 22 kW venkovního vedení z rozvodny Karlovy Vary - Drahovice do rozvodny Toužim prostřednictvím trafostanic.
Veřejné osvětlení je výbojkového provedení se svítidly instalovanými na opěrných bodech NN venkovní sítě. V roce 2007 byla dokončena první etapa výstavby veřejného osvětlení v nové zástavbě v severozápadní části území u Šemnické cesty a v roce 2009 bylo veřejné osvětlení v této části obce dokončeno. Zde již je osvětlení umístěno na samostatných stožárech. Rozvody venkovní sítě NN jsou v této části obce již uloženy v zemi. 

Demografická situace obce (věková struktura obyvatel, přírůstky, odliv obyvatel)

Od založení obce se postupně zvyšoval počet trvalých obyvatel. Největší rozkvět města byl v 18. století, kdy je zaznamenán v letech 1720-1790 stav kolem 2000 trvale žijících obyvatel. Od druhé poloviny 19. století postupně klesal jejich počet až do začátku druhé světové války. Svědčí to o dlouhodobě se projevující ztrátě podmínek k životnosti sídla, o změnách vnějších vztahů a názorů na životní úroveň. Tyto důvody se v druhé polovině 20. století ještě více umocnily.

Bytové a nebytové objekty, pozemky, lesy (vlastnictví)

V majetku obce Andělská Hora je budova obecního úřadu (bývalá škola) č.p. 18 včetně pozemku. Trojboký kostel Nejsvětější Trojice, zřícenina hradu (stále součástí dědictví rodu Černínů - řízení dosud není ukončeno). 
Dle statistických údajů ČSÚ k 29. 3. 2012 měla obec k 31. 12. 2010 celkem 808 ha veškerých pozemků.
Obec vlastní v současné době 22 ha lesů a 15 ha zemědělské půdy. V roce 2011 byla zahájena komplexní pozemková úprava katastru obce Andělská Hora.
V současné době probíhají jednání o převodu dalších převážně lesních pozemků s Pozemkovým fondem ČR, Vojenskými lesy a Ministerstvem obrany (Vojenský újezd Hradiště).
 

Obchody, služby (dostupnost)

Chybí komplexní sociální zázemí, informační systém, infrastruktura pro cykloturisty a pěší turisty, nedostatečná možnost rychlého a kvalitního občerstvení.

Pošta

Veškeré poštovní služby jsou zajišťovány prostřednictvím mobilní poštovní doručovatelky.

Telefon, internet

Obec Andělská Hora je součástí UTO Karlovy Vary. Automatická telefonní ústředna je nedaleko ve Stružné a v dohledné době se nepočítá s její modernizací. Na budově obecního úřadu je umístěno zařízení přenosu signálu společnosti Vodafone Czech Republik a.s. a veřejný telefonní automat společnosti Telefonica. Další zařízení pro přenos bezdrátového internetového signálu společnosti NET LINE s.r.o. je umístěno v prostorách zříceniny hradu a na budově obecního úřadu.