Andělská Hora
Andělská Hora

MAS Vladař

Sídlo Společnosti: Husova 153, 364 55 Valeč
Právní forma Společnosti: obecně prospěšná společnost

společnost poskytuje tyto obecně prospěšné služby:
a) Koordinace rozvoje regionu ve Všech oblastech
b) Realizace metody LEADER a programu EAFRD na území regionu
c) Rozvoj a propagace regionu a jeho turistického potenciálu
d) Vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického Využiti krajiny
e) ochrana obazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako základního prostředku pro rozvoj turistického ruchu
f) Podpora multifunkčního zemědělstvía ochrana životního prostředí
g) služby při  financování projektů k rozvoji regionu

h) Posuzování projektů k rozvoji regionu
i) Koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu
j) Tvorba informační databanky ke  shromáždění lnformací prospěšných k rozvoji regionu
k) součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu či k metod LEADER
l) Příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek
m) Výchova, Vzdělávání a  informování dětí a mládeže
n) Vzdělávání dospělých
o) spolupráce na rozvoji lidských zdrojů
p) Zajišťování osvěty a Vzdělanosti lidského potenciá|u kraje
q) Provoz informačního centra (lC) - koordinace a rozvoj
r) činnosti spojené se  spoluprací s orgány státní správy a samospráv při  spolupráci na rozvoji regionu
s) činnosti spojené se  spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu