Obecní úřad Andělská Hora

Andělská Hora 18

364 71 p. Bochov

IČ:00573175,nejsme plátci DPH

ID datové schrány:tjtb453

tel.číslo: 731 681 187

podatelna@andelskahora.cz

 

 

Obec Andělská Hora - oficiální stránky

Propagujte i svojí stránku

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

 

Rozklikávací rozpočet

Obsah

Zpět

OZV č. 1/2017 Vedení technické mapy obce

 OZV č. 1/2017 Vedení technické mapy obce ke stažení -  zde

 

Obec Andělská Hora
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
Obce Andělská Hora
č. 1/2017,
o vedení technické mapy obce Andělská Hora


schválena dne 31. 10. 2017
usnesení č. 028/006/2017
vyvěšeno dne 5. 1. 2018
datum sejmutí dne 22. 1. 2018
účinnost 23. 1. 2018

 


OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
Obce Andělská Hora
č. 1/2017,
o vedení technické mapy obce Andělská Hora
Zastupitelstvo obce Andělská Hora se na svém zasedání dne 31. 10. 2017 usnesením č. 028/006/2017 usneslo vydat na základě § 20 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):


Čl. 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje:
a) obsah technické mapy obce nad rámec základního obsahu technické mapy obce1,
b) povinnost vlastníka stavby ohlásit a doložit změny týkající se obsahu technické mapy obce,
c) podmínky zpracování a předávání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby při plnění povinnosti podle písmene b).

Čl. 2
Vymezení pojmů
(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí výkonným správcem technické mapy obce subjekt, který zajišťuje tvorbu a údržbu technické mapy obce včetně aktualizace jejího obsahu. Tímto subjektem je Karlovarský kraj.
(2) Za změny týkající se obsahu technické mapy obce se považují
a) výsledky výstavby objektů a sítí dopravní a technické infrastruktury na zemském povrchu, nad ním a pod ním zahrnutých do obsahu technické mapy obce,
b) výsledky stavebních činností, které ovlivňují prostorovou polohu již existujících objektů a sítí dopravní a technické infrastruktury na zemském povrchu, nad ním a pod ním zahrnutých do obsahu technické mapy obce,
c) odstranění staveb.

Čl. 3
Obsah technické mapy obce nad rámec základního obsahu technické mapy obce
Prvky obsahu technické mapy obce, které jdou nad rámec základního obsahu technické mapy obce (dále jen „prvky rozšiřující obsah technické mapy obce“), jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.
1 Vyhláška č. 233/2010 Sb., o základním obsahu technické mapy obce.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost změn týkajících se obsahu technické mapy obce
Povinnost ohlásit a doložit změny týkající se obsahu technické mapy obce má vlastník stavby, jejíž realizací jsou měněny prvky obsahu technické mapy obce.

Čl. 5
Podmínky zpracování a předávání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby
(1) Vlastník stavby ohlásí změny týkající se obsahu technické mapy obce předáním geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby2 v elektronické podobě a ověřené úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem3 výkonnému správci technické mapy obce, který písemně potvrdí její převzetí.
(2) Vlastník stavby dokládá stavebnímu úřadu potvrzením o převzetí geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, že obecnímu úřadu byly ohlášeny změny týkající se obsahu technické mapy obce podle odstavce 1
a) u stavby, na kterou se vydává stavební povolení, spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu,
b) u stavby, která podléhá ohlášení jednoduchých staveb a terénních úprav, spolu s oznámením o užívání stavby,
c) u odstraněné stavby spolu s oznámením o odstranění stavby,
d) u ostatních změn týkajících se obsahu technické mapy obce do 30 dnů od provedení ohlašované změny.
(3) Podmínky zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby upravuje provozní dokumentace technické mapy obce zveřejněná na internetových stránkách obce.
(4) Geodetická část dokumentace se předává
a) na technickém nosiči dat, jehož typ je uveden v provozní dokumentaci technické mapy obce, nebo
b) dálkovým přístupem, jehož způsob je uveden v provozní dokumentaci technické mapy obce.

Čl. 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 23. 1. 2018


……….. …………………………. ………………….. ..……………….
Roman Valvoda Bc. Miloslava Křimská
místostarosta starostka

2 § 13 odst. 5 písm. a), odst. 6 a 7 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
3 § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1994 Sb.

 

Příloha k obecně závazné vyhlášce obce Andělská Hora č. 1/2017 o vedení technické mapy obce


Prvky rozšiřující obsah technické mapy obce
1. Polohopis
1.1 Hranice
Plot (zděný, dřevěný, kovový, živý) s rozlišením a bez rozlišení vlastníka
1.3 Stavební objekty
Pilíře
Hradby
Pevné konstrukce
1.4 Zařízení dopravní infrastruktury
Místní tabule
Dopravní zrcadlo
1.5 Technická infrastruktura na zemském povrchu
Kanalizace – lapač oleje
Plynovod – čichačka, kontrolní měřící vývod, odvodňovač, regulátor, kompenzátor, ochoz, lampa
Silnoproud – hlásič požární ochrany, venkovní hodiny, reproduktor
Produktovod – trvale vystrojený vrt
Kamera kamerového systému
1.6 Vodstvo
Odvodňovací žlab
Protipovodňová opatření
Úvaziště lodí
1.7 Zeleň
Keř
3. Dopravní infrastruktura
Tunely - portály, průběhy
Jednotlivé kolejnice
4. Podzemní objekty
Kontejner na tříděný odpad
5. Technická infrastruktura
Trasy bez rozlišení nebo neznámého účelu
6. Výškopis
Samostatné výškové body

Vyvěšeno: 5. 1. 2018

Datum sejmutí: 22. 1. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět